Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 25 maj 2018

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. När du ingår avtal med Junet och använder våra tjänster förser du oss med en del av dina personuppgifter. Dessa uppgifter samlas in för att ge dig så bra upplevelse av Junet som möjligt, och för att vi ska kunna förse dig med detaljerad information, optimerad support och relevanta erbjudanden. Alla uppgifter vi samlar in från dig är viktiga, men det är även av största vikt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dem. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
 2. Hur samlas uppgifterna in?
 3. Vad används uppgifterna till?
 4. Hur länge sparas uppgifterna?
 5. Till vem lämnas uppgifterna ut?
 6. Hur skyddas uppgifterna?
 7. Dina rättigheter
 8. Cookies
 9. Ändringar och tillägg till Integritetspolicyn
 10. Kontaktuppgifter

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi samlar in två typer av data från dig – kunduppgifter och trafikuppgifter.

Kunduppgifter är uppgifter relaterade till din tjänst, exempelvis namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer och betalningsinformation. Det kan även vara inloggningsuppgifter och information om vilka avtal och tjänster du har med oss och hur du använder dem. Vi kan därutöver även behandla annan information som du lämnat vid dina kontaktar med oss.

Trafikuppgifter är uppgifter relaterade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikuppgifter behandlas i syfte att överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder våra tjänster (till exempel när du ringer ett samtal), samt för att fakturera sådan överföring. Trafikuppgifter avser inte innehållet som överförs, utan beskriver överföringen. Exempel på trafikuppgifter är information om vem som du har kommunicerat med vem, när kommunikationen påbörjats och avslutats och hur länge kommunikationen pågått.

Hur samlas uppgifterna in?

 • Vi samlar in uppgifter om dig som du själv lämnar, direkt eller indirekt, till oss när du blir kund hos oss. Därutöver samlar vi även in uppgifter när du kommunicerar med oss, till exempel när du kontaktar oss för att få information, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller svarar på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.
 • Vi samlar in uppgifter om dig som genereras när du använder någon av våra tjänster. Till exempel när du ringer ett samtal.
 • Vi hämtar uppgifter från andra källor som offentliga och privata register samt från andra operatörer och samarbetspartners/återförsäljare.
 • Vi inhämtar eller får tillskickad uppgifter om dig via fastighetsägare eller annan part i samband med gruppavtal.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken typ av information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Vad används uppgifterna till?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd för behandlingen i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter krävs det att behandlingen är nödvändig (1) för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller (2) för att vi ska uppfylla en för Junet rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras om (3) du har lämnat ditt samtycke för behandlingen eller (4) efter en intresseavvägning.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare hos oss, för att vi ska kunna hantera beställningar och fullfölja vårt avtal med dig om hantering av leverans av tjänster och produkter, till exempel för att säkerställa drift och support av våra tjänster, och koppla fram samtal eller skicka e-post till mottagaren. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar oss, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer, samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig information om och kontakta dig i frågor angående våra tjänster eller produkter. När du chattar eller på annat sätt kommunicerar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna komma att analyseras i utbildningssyfte för våra medarbetare och i förbättringssyfte för att vi alltid ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rättslig grund: Berättigat intresse (kundinformation) och samtycke (trafikuppgifter)
 

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla, förbättra och hantera vår verksamhet, våra tjänster, produkter och nät, för att utveckla nya tjänster, samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter)
 

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster, produkter och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (kunduppgifter) och rättslig förpliktelse (trafikuppgifter)
 

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 

Marknadsföringsändamål

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, postala utskick, och via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google) samt genom riktad och anpassad marknadsföring på publika webbsidor. I syfte att ge dig så relevant information som möjligt kan marknadsföring komma att baseras på viss segmentering. Detta för att kunna identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån faktorer som exempelvis geografiska variabler eller tidigare beställningar. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. De uppgifter vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Dina kunduppgifter sparar vi så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalet mellan oss har upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen, eller för ekonomihantering (fordringar).
 • Dina trafikuppgifter sparar vi för att administrera fakturering.
 • När det gäller obetalda fakturor sparas såväl kund- som trafikuppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 12 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.
 • Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.
 • Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från kontakten.
 • För att kunna avhjälpa eventuella fel på den tjänst du har beställt och förbättra tjänstens funktioner sparar vi uppgifter i maximalt 6 månader.
 • För att begränsa skada från och förhindra internetbedrägerier och spridning av virus, trojaner och spam, för att kunna öka kapaciteten för tjänsten och förbättra dess funktion och undvika överbelastning samt i felsökningssyfte sparar vi IP-adresser i 6 månader.
 • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva erbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparar vi uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt 36 månader.
 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra, vilket vi beskriver nedan.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att utföra olika tjänster eller för att vi ska kunna leverera våra tjänster. Viss information om dig kan av denna anledning behöva delas med dessa. Sådana leverantörer kan till exempel vara kommunikationsoperatörer och stadsnät, fastighetsägare och andra nätägare, servicetekniker och installatörer, återförsäljare, eller leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing). Vi kan även komma att dela dina uppgifter med företag för marknadsföringsändamål och IT-tjänster (exempelvis till leverantör för e-postutskick). Vi lämnar ut dina uppgifter till dessa parter om och i den mån det är absolut nödvändigt och dessa parter får inte använda informationen om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla en specifik tjänst eller på de villkor som vi anger.

Överföring till leverantörer i tredje land
Några leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (så kallade ”tredje land”). Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering om data överförs till leverantör i ett sådant tredje land. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. EU-kommissionen har godkänt vissa länder utanför EES som uppfyller den nivå för personlig integritet som krävs. En lista över sådana länder finner du här. Om behandlingen av personuppgifter görs i andra länder utanför EES kommer den baseras på lämplig rättslig grund, såsom EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, Privacy Shield, eller Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant integritetsskyddsmyndighet). EU-kommissionens modellklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land kan du läsa mer om här. Integritetsskyddsmyndighetens sida om överföring av uppgifter till tredje land finner du här.

 

För dig som har gruppavtal genom din förening eller fastighetsägare

Om din fastighetsägare eller förening har ett gruppavtal med oss och du har beställt en tjänst enligt detta avtal kan vi komma att lämna ut uppgifter om din beställda tjänst till din fastighetsägare eller förening.

 

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till räddningstjänst och polis vid samtal till SOS alarm.

 

Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (IPRED)

Rättighetshavare kan ansöka hos domstol om ett så kallat informationsföreläggande vid misstanke om olovlig fildelning av upphovsrättsskyddade material (till exempel filmer). Om domstolen beslutar att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress är vi skyldiga att göra det.

 

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till företag, samarbetspartners eller organisationer, till exempel nummerupplysningsföretag, fraktbolag eller leverantörer av tredjepartstjänster som du har begärt att vi ska dela dina uppgifter med.

 

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast de som behöver det för sina arbetsuppgifter ges åtkomst till dina uppgifter och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter

GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen, som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka privatpersonens integritet och rätt till sin data. Detta innebär att du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem, och hur länge vi sparar dem. Nedan kan du läsa mer om de rättigheter du har, gällande vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan utnyttja dem.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året erhålla information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. För att få ta del av sådant utdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Din förfrågan ska göras skriftligt och vara undertecknad dig. Vi måste besvara din förfrågan inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi motivera varför. Vi kommer endast att lämna ut personuppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress. Begäran om registerutdrag skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Junet AB
Bellmansgatan 1B
553 36 Jönköping

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om du märker att vi har felaktiga uppgifter om dig. Du har även rätt att komplettera med personuppgifter du anser saknas och som är relevanta för vår behandling. Om vi har rättat dina uppgifter på din begäran kommer vi kontakta sådana parter som vi har lämnat ut uppgifterna till och informera om vilka rättelser som gjorts. Detta under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det skulle visa sig vara omöjligt. På din begäran kommer vi även kontakta dig och informera dig om vem rättelsen har lämnats ut till.

 

Rätt till radering

Som kund har du rätt att kontakta oss och be om att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter, utan onödigt dröjsmål, raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om personuppgifterna inte har behandlats enligt regleringen;
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

 

Rätt till Begränsning

Börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter i följande situationer:

 • När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss;
 • När behandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas;
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling;
 • När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla din uppgifter under den tid som kontrollen pågår.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till dataportabilitet

Börjar gälla 25 maj 2018.

Du har i vissa fall rätt att få ut och på annat håll använda dina personuppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (så kallad dataportering). Till exempel när du vill flytta personuppgifter till en annan operatör.

Detta avser endast sådana personuppgifter du själv lämnat till oss som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, eller för att uppfylla vårt avtal med dig. Däremot har du inte rätt till dataportering av dina personuppgifter om vi behandlar dem på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Cookies

Junet använder cookies för att göra din upplevelse så relevant och effektiv som möjligt när du använder våra webbaserade tjänster. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

 

Ändringar och tillägg till Integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker den för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn. Datumet för den senast uppdaterade versionen anges längst ned på Integritetspolicyn.

 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Junet AB

Junet AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Junet. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Junet AB (org. nr 556677-5911)
Klostergatan 56
553 35 Jönköping

Telefon: 010-220 12 20

Personuppgiftsombud Junet AB

Vårt personuppgiftsombud ser till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Ring vår kundtjänst för att prata med personuppgiftsombudet.

Telefon: 010-220 12 20

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 010-220 12 20

Vår integritetspolicy uppdaterades senast 21 januari 2021.